Najlepszy (ETOKSYMETYLENO)CYJANOOCtan ETHYLU z oznaczeniem 98% min Producent i fabryka |Medipharm
20220326141712

(ETOKSYMETYLENO)CYJANOOCTANU ETYLU z oznaczeniem 98% min

Witaj, przyjdź, aby skonsultować nasze produkty!

(ETOKSYMETYLENO)CYJANOOCTANU ETYLU z oznaczeniem 98% min

Towar:(ETOKSYMETYLENO)CYJANOOCtan ETYLU z oznaczeniem 98% min
Nr CAS: 94-05-3
Formuła cząsteczkowa: C8H11NO3
Formuła strukturalna:

Zastosowania: półprodukt allopurynolu.
Specyfikacja:
Wygląd: białawe ciało stałe
Test (GC): ≥98,0%
Utrata suszenia: ≤0,5%
Pozostałość po prażeniu: ≤0,5%
Temperatura topnienia: 48 ~ 51 ℃
Pakowanie: 200kg/bęben


Szczegóły produktu

Tagi produktów

1. Identyfikacja zagrożeń
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
H315 Działa drażniąco na skórę
H319 Działa drażniąco na oczy
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
P261 unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/par/rozpylonej cieczy
P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Usuń soczewkę kontaktową, jeśli jest łatwa do wykonania - kontynuuj płukanie

2. Skład/informacja o składnikach
Nazwa składnika: (etoksymetyleno)cyjanooctan etylu
Wzór: C8H11NO3
Masa cząsteczkowa: 168,18 g/mol
CAS: 94-05-3
Nr WE: 202-299-5

3. Środki pierwszej pomocy
Opis środków pierwszej pomocy
Ogólna rada
Skonsultuj się z lekarzem.Pokaż tę kartę charakterystyki lekarzowi prowadzącemu

W przypadku wdychania
W przypadku wdychania wyprowadzić osobę na świeże powietrze.Jeśli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie.Skonsultuj się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą
Zmyć mydłem i dużą ilością wody.Skonsultuj się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami
Płukać dokładnie dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut i zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku połknięcia
Nigdy nie podawać nic doustnie osobie nieprzytomnej.Przepłukać usta wodą.Skonsultuj się z lekarzem.

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Brak dostępnych danych

4. Środki przeciwpożarowe
Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Stosować rozpyloną wodę, pianę odporną na działanie alkoholu, suche środki chemiczne lub dwutlenek węgla.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Tlenki węgla, tlenki azotu (NOx)

Rada dla strażaków
W razie konieczności założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem podczas akcji gaśniczej.

5. Środki w przypadku przypadkowego uwolnienia

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Używaj osobistego wyposażenia ochronnego.Unikać tworzenia się pyłu.Unikać wdychania oparów, mgły lub gazu.Zapewnić odpowiednią wentylację.Ewakuować personel do bezpiecznych obszarów.Unikać wdychania pyłu. Środki ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8.

Środowiskowe środki ostrożności
Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Podnieś i zorganizuj utylizację bez tworzenia pyłu.Zamiataj i odgarniaj.Przechowywać w odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do utylizacji.


6.
Obsługa i przechowywanie
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.Unikać tworzenia się pyłu i aerozoli.W miejscach powstawania pyłu zapewnić odpowiednią wentylację wywiewną.Zwykłe środki zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Przechowywać w chłodnym miejscu.Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Dla części zastosowań wymienionych w sekcji 1.2 nie są przewidziane żadne inne szczególne zastosowania

7. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
Odpowiednie kontrole techniczne
Postępować zgodnie z dobrą praktyką higieny przemysłowej i bezpieczeństwa.Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu dnia pracy.

Sprzęt ochrony osobistej
Nosić odzież laboratoryjną.odporne chemicznie rękawice i okulary ochronne

Ochrona oczu/twarzy
Okulary ochronne z osłonami bocznymi zgodne z normą EN166 Używaj sprzętu do ochrony oczu przetestowanego i zatwierdzonego zgodnie z odpowiednimi normami rządowymi, takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (UE).

Ochrona skóry
Rączka z rękawiczkami.Rękawice należy sprawdzić przed użyciem.Należy stosować odpowiednią technikę zdejmowania rękawic (bez dotykania ich zewnętrznej powierzchni), aby uniknąć kontaktu produktu ze skórą.Zanieczyszczone rękawice po użyciu usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i osuszyć ręce.

Kontrola narażenia środowiska
Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji.

8: Fizyczne i chemiczne właściwości
Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych
Wygląd: Forma: stała
Kolor: Jasnożółty
Ordour: niedostępne


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Wpisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas